Gedeputeerde Hans Teunissen heeft donderdag 31 januari een bezoek gebracht aan Grevenbicht/Obbicht. De wethouders Pieter Meekels en Eefje Joosten en Sjef Weijman van Kindante spraken met de gedeputeerde van ruimte en onderwijs over de plannen om in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht een centrale onderwijs- en sportvoorziening te maken.

Zoals bekend wordt op dit moment onderzocht op welke wijze voor basisschool De Kingbeek, de voetbalverenigingen van Obbicht en Grevenbicht en de tennissclub Bicht’14 nieuwe gebouwen en accommodaties kunnen worden aangelegd in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Hans Teunissen heeft met grote belangstelling kennisgemaakt met het concept van een centrale voorziening in het Middengebied. ,,Je ziet op meerdere plaatsen in Limburg dat zich dit soort initiatieven aandienen. Vanuit onderwijs en leefbaarheid een logische ontwikkeling. Wat mij vooral aanspreekt is dat de school een voortrekkersfunctie vervult en de sportverenigingen daardoor ook voor centralisatie kiezen. Ik hoop dat men hier kan komen tot een toekomstbestendige onderwijsvoorziening.” aldus de gedeputeerde van de Provincie Limburg.

Wethouder Meekels gaf aan dat hij verwacht dat het nu lopende onderzoek voor de zomervakantie afgerond kan worden en er in de gemeenteraad besluitvorming kan plaatsvinden over de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht/Obbicht.

3 REACTIES

 1. Leefbaarheid is een relatief begrip. Wellicht voor de helft van de inwoners van Obbicht en Grevenbicht betekent leefbaarheid vooral ook rust en ruimte.
  Prima verwoord in het POL ( provinciaal omgevingsplan).
  Het is aan de provincie naast het financiele toezicht op onze gemeente ook deze plannen in strijd met ruimtelijke ordening en landschap naar de prullenbak te verwijzen.

 2. Open brief aan gedeputeerde Hans Teunissen nav het bezoek aan Grevenbicht/Obbicht

  Geachte heer Teunissen,

  Met teleurstelling las ik het bericht van uw bezoek aan Grevenbicht. Niet omdat de provincie belangstelling toont voor de plannen die de gemeente heeft, doch vanwege de genoemde reden van uw bezoek en uw stellingname in deze.

  In het artikel op beeg.nl wordt bericht dat onderzocht wordt “op welke wijze” de nieuwe gebouwen en accommodaties kunnen worden aangelegd. En tevens dat u “met grote belangstelling heeft kennisgemaakt met het concept van een voorziening in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht”.

  Uitgaande van de correctheid en compleetheid van de berichtgeving wil ik onderstaande met u delen.

  Afgezien van het feit dat genoemde concept nog niet met de nabije bewoners besproken is, is het concept zelf niet datgene wat de provincie zou moeten interesseren. Er wordt nu een beeld geschetst dat de provincie al akkoord is met de hele gang van zaken.

  U heeft, als vertegenwoordig van de provincie, een heel cruciale rol in dit besluitvormingsproces. Een proces dat begint bij de mogelijkheid om te kunnen bouwen, niet bij hoe er gebouwd gaat worden. Volgens vigerend beleid mag er, zoals u zeker zult weten, niet gebouwd worden. Voor de mogelijkheid om überhaupt te mogen bouwen zijn, voor zover bekend, nog geen onderzoeken af gerond en/of goedgekeurd. Gezien trede 2 van de Ladder duurzame verstedelijking kan ik me dat echter ook niet voorstellen. U hieraan voorbij zien gaan in uw bezoek is een teleurstellende gewaarwording.

  Een ander punt waar de provincie een cruciale rol vervuld is op het vlak van de gemeentelijke financiën. Terwijl de gemeente Sittard-Geleen onder preventief financieel toezicht van de provincie staat, bekijkt u concept plannen die naar schatting 2 tot 4 miljoen duurder zijn dan alternatieve varianten. Het benoemen dat de gemeente wel geld steekt in het ontwerpen van een concept, doch niet in verder onderzoek naar alternatieve varianten is de volgende gemiste kans vanuit uw rol als provinciaal bestuurder. Let wel; het gaat hier ook om varianten die haalbaar zijn volgens vigerend beleid, financieel minder belastend, kwalitatief goed, op bestaande locaties en die bij de inwoners van de kernen op een meerderheid kunnen rekenen.

  Uw uitspraak dat dit voor onderwijs en leefbaarheid een logische ontwikkeling is, volledig uit de lucht gegrepen. Niet alleen zijn er varianten welke kwalitatief even goed zijn, doch ook uw referentie naar de leefbaarheid is volstrekt ongegrond. In een onderzoek uit 2013 (Werkatelier Leefbaarheidsagenda 2025 Obbicht, Grevenbicht Papenhoven) kwamen de “centrale” voorzieningen ook, als onderdeel(!) ter sprake. De meningen op dit onderdeel waren sterk verdeeld. Van “angst tot leegloop van de kernen” tot “nieuwbouw is nodig”, van “angst voor opoffering van het landschappelijk karakter” tot “nieuwe kansen”. Leefbaarheid is dit dossier een hol argument, zonder enige inhoud.

  Het is teleurstellend dat u als vertegenwoordiger van de provincie, direct of indirect, uw steun geeft aan een coalitie binnen Sittard-Geleen die willens en wetens (overwegend meelopend) deze doodlopende inslaat qua beleidsmatige en financiële haalbaarheid.

  De inwoners van Sittard-Geleen zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat de provincie met een kritisch blik naar dit dossier kijkt. OZB, hondenbelasting, parkeertarieven en subsidies bepalen voor alle bewoners van Sittard-Geleen een zeer grote beleving van de leefbaarheid. Het onnodig aantasten van landschappelijk gebied en/of leeglopende kernen komt voor veel bewoners van de kernen nog eens daarbij.

  Uw optreden zoals uit de berichtgeving blijkt, heeft dit vertrouwen in de provincie niet kunnen bevestigen. Teleurstellend.

  Hoogachtend,
  Teun Van Mulken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here