Algemene voorwaarden

Disclaimer

De Tekstproducent (Kamer van Koophandel: 14079499) is de initiatiefnemer en beheerder van www.beeg.nl . Dit is een multimediale lokale nieuwswebsite van en over Grevenbicht die in 2005 is ontwikkeld en sindsdien wordt beheerd door De Tekstproducent/Helmi van Nuil. De Tekstproducent voorziet de bezoeker van beeg.nl dagelijks van actuele informatie. De website bevat ook foto’s en een jaarkalender waarin de activiteiten en evenementen, voor zover bekend, zijn opgenomen.
De Tekstproducent behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Tekstproducent spant zich in om de inhoud van beeg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn eventueel genoemde prijzen in de artikelen en/of op beeg.nl aangekondigde (kortings)acties onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De Tekstproducent heeft het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien wij van mening zijn dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen.

Voor op beeg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Tekstproducent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Cookies

Op beeg.nl maakt De Tekstproducent gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze website om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken;
  • het inschatten van jouw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die jouw voorkeuren onthouden kun je uitschakelen via jouw browserinstellingen. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert De Tekstproducent/beeg.nl niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijg je nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan jouw voorkeuren.

De Tekstproducent maakt je er op attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar jouw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Links derden

De Tekstproducent of derden kunnen op beeg.nl links plaatsen naar andere websites op het Internet. De Tekstproducent/beeg.nl heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van beeg.nl. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door de redactie van beeg.nl. Als zich op beeg.nl een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal de redactie van beeg.nl – na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover – de link naar een dergelijke website verwijderen.

De Tekstproducent garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van beeg.nl, websites van derden en e-mail functionaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van beeg.nl gebruik te maken. De Tekstproducent is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van beeg.nl.
Spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen beeg.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De Tekstproducent/beeg.nl in het leven roepen. Aan de inhoud van beeg.nl en/of de diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Je vrijwaart De Tekstproducent/beeg.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. De Tekstproducent/beeg.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van beeg.nl en/of gegevens of de inhoud daarvan.

Inzage voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op beeg.nl. De Tekstproducent kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging instemt, moet je geen materiaal inzenden of op andere wijze je reactie achterlaten bij beeg.nl.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.