17 C
Grevenbicht
vrijdag, 14 juni 2024

Reactie college B & W op brief CDA

Het college van B en W heeft gisteren een antwoord gestuurd naar de raadsleden Mastenbroek en Lebens, n.a.v. hun brief die ze deze week geschreven hebben over de ter ibzagelegging van documenten. 

Geachte heren Mastenbroek en Lebens,

Op 31 maart jl. heeft u ons een open brief gestuurd over bovengenoemd onderwerp en gevraagd om binnen twee dagen antwoord te geven. Graag voldoen wij in dit geval aan uw verzoek.

Wij realiseren ons dat vanwege de coronacrisis het mensen kan ontgaan dat er voor hen belangrijke stukken ter inzage liggen. Om deze reden hebben wij in dit geval alle betrokkenen per email geïnformeerd over de ter inzagelegging vanaf 12 maart jl. Tevens is, ook in dit geval, twee maal in het Gemeenteblad de ter inzagelegging bekend gemaakt en heeft de lokale website Beeg.nl tot twee maal toe een aankondiging over de ter inzagelegging gepubliceerd. Het college is van mening dat op deze manier betrokkenen maximaal zijn geïnformeerd over die ter inzagelegging.

Het betreft het voorontwerp van het bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Anders dan de meeste gemeenten in Nederland wordt in Sittard-Geleen dit voorontwerp nog ter inzage gelegd voor inspraak. Deze ter inzagelegging is dus een ter inzagelegging bovenop hetgeen wettelijk is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Na deze inspraaktermijn volgt de ter inzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan. Dan kunnen zienswijzen worden ingebracht.  Dus ook na deze ter inzagelegging kan er nog worden gereageerd op het bestemmingsplan, namelijk in de volgende fase van de procedure.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is het niet verplicht om het voorontwerp van een bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het is dus ook niet verplicht een papieren versie ter inzage te leggen. Mocht in een uitzonderlijk geval het niet mogelijk zijn om niet via digitale weg de documenten in te kunnen zien en degene, die dat niet kan, beschikt niet over eigen vervoer, dan bestaat de mogelijkheid, zoals ook de VNG aangeeft, om de documenten toe te sturen.

Het voorontwerp is via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien en ligt tot en met 27 april as. ter inzage. Indien er nog inspraakreacties buiten deze termijn binnenkomen zal daar vanwege de coronacrisis soepel mee worden omgegaan in die zin dat ook inspraakreacties die buiten de ter inzage periode binnen een redelijke termijn daarna, zijnde maximaal 4 weken, binnenkomen nog in behandeling kunnen worden genomen.

Wij willen graag benadrukken dat de realisatie op zo kort mogelijke termijn van de unilocatie van groot maatschappelijk belang is voor de kernen Grevenbicht en Obbicht. Zoals gemeld bestaat later in de procedure nog de mogelijkheid om zienswijzen aan de Raad te richten.

Zoals aangegeven zijn wij bereid om de termijn voor het geven van een inspraakreactie op het voorontwerp vanwege de coronacrisis soepel te hanteren.

Wij begrijpen uw zorgen, maar zijn van mening dat we in dit geval niet met de procedure kunnen wachten totdat de coronacrisis voorbij is. Enerzijds omdat het einde van deze crisis nog niet in zicht is en anderzijds omdat uw verzoek dan een ongekend effect heeft en de stad op slot gooit.

Want stoppen met het ter inzage leggen van dit stuk op basis van het feit dat wij inwoners verzoeken om alleen voor dringende zaken naar de stadswinkel te komen en terughoudend te zijn met het gebruik van het openbaar vervoer, heeft enorme consequenties. In de stadswinkel kunnen inwoners en andere belanghebbenden, al dan niet op afspraak, tientallen stukken inzien, variërend van bestemmingsplannen tot omgevingsvergunningen en van provinciale vergunningen tot verkeersbesluiten. Ook dit zouden wij dan niet meer moeten toestaan en dat kan vergaande juridische en financiële gevolgen hebben voor heel veel mensen. Ingeval van vergunningen is het college, zoals u ongetwijfeld weet, zelfs gebonden aan de in de wet gestelde termijnen. Bovendien is hierbij, u stelt dat terecht in uw brief, het kabinetsbeleid bepalend. En van het kabinet hebben wij tot nu toe geen enkel signaal gekregen dat de ter inzagelegging van stukken niet meer is toegestaan. 

Rest ons nog te melden dat bezwaarhebbenden de mogelijkheid hebben om pro forma bezwaar te maken en een termijn aan ons te vragen voor het indienen van de gronden van bezwaar. Dus ook op die wijze kunnen we onze inwoners nog tegemoetkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

gerelateerde artikelen

5 REACTIES

 1. Goed dat de gemeente- bestuursprocessen hun voortgang hebben. Prima dat er meer tijd geboden wordt voor inspraak en advies.
  Wellicht vooral bedoeld voor de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Roer & Overmaas, Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed, die om advies zijn gevraagd.

  Voor de burgers lijkt verlenging inspraak vooral voor de bühne. De bezwaren/ alternatieven van de burgers zijn al jaren bekend en aan de kant geschoven.

  “Het college wil benadrukken dat het op korte termijn realiseren van een unilocatie van groot maatschappelijk belang is voor Grevenbicht en Obbicht.”

  Het is vooral van groot maatschappelijke belang dat er in tijden van beperkte financiële middelen vooral een goede kostenafweging en besluitvorming plaatsvindt.
  Ook de kosten van op korte termijn realiseren / innoveren van school en sport binnen de kernen wordt meegenomen. Tevens er genoeg draagvlak is bij de bevolking.

  Succes

 2. Inspraak en advies.
  De vraag is niet of mensen / organisaties / onderzoekbureau’s het eens zijn/ waren met het realiseren van een unilocatie maar of er inhoudelijke bezwaren zijn tegen de uitvoering er van. Ook de adviesvraag naar externe instantie lijkt zo gestuurd.
  Zo lijkt er voor de vele voorstanders van open ruimte om de dorpen en dorpse identiteit / leefbaarheid in de kernen weinig hoop.
  Bezwaren en aangeboden alternatieven/ verzoeken voor oplossingen in de dorpskernen zijn nooit serieus genomen. Vanaf het begin zijn ze weggezet als tegenstanders. Inspraakbijeenkomsten betaald en georganiseerd door de gemeente werden vooral gebruikt door het GOB (met inzet van hun supportersclub LOB) om voorstanders van bouw te mobiliseren en daarmee de voorstanders van open ruimte en landschap te intimideren.
  Intimidatie die zelfs lijkt doorgevoerd tot in de verenigingen / dorpsraad/ platform. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft het laten gebeuren, wellicht in de verwachting dat meewerken met het GOB kansen biedt in andere dossiers.
  Terecht dat de vereniging Behoud Groen Middengebied (BGM) dreigt naar de Ombudsman te stappen.
  Er rest de vele voorstanders van open ruimte en landschap (een overgrote meerderheid van de kiesgerechtigden in Obbicht en Grevenbicht heeft niet op het GOB gestemd) zich te richten op de volgende stap van de procedure.
  Door middel van een zienswijze formeel bezwaar aan te tekenen tegen wijziging bestemmingsplan.
  Een kritisch gerichte formele zienswijze is noodzakelijk om ook in hoger beroep te kunnen gaan bij afwijzing door de gemeenteraad. Juridische ondersteuning is hierbij noodzakelijk. De financiële kosten hiervan zouden door de stichting BGM kunnen worden gedragen en/ of door een gift van de vele voorstanders open ruimte en landschap / dorpse identiteit.
  Beeg blif Beeg.

  Succes.

 3. Prima verwoord, Jo. Unilocatie in buitengebied is strijdig met de meest elementaire uitgangspunten van planologie, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting. Terwijl nieuwe accommodaties in de kernen al jaren geleden en met minder kosten gerealiseerd hadden kunnen zijn. Gemeenteraad heeft dit helaas op z’n beloop gelaten. Zullen nu wel wakker worden. Provincie ook. Gauw plannen van tafel en aan de slag met bouwen in de kernen. Kan snel geregeld worden met unanieme instemming. En misschien wel minder uitgekleed dan de schamele plannen die nu zijn achtergebleven op de tekentafel van de unilocatie. Anders zitten we nog jaren in de puree met nieuwe eisen/onderzoeken/aanpassingen en eindeloze processen bij de Raad van State.

 4. Unilocatie (voorzieningen in de kern)

  De discussie over een unilocatie gaat vooral en terecht over verlies aan unieke open ruimte en landschap tussen de dorpen.
  Op de keper beschouwd heeft vooral ons sympathieke buurtdorp Obbicht met ca. 1800 inw. problemen met dorpse voorzieningen. Wellicht een verklaring dat vooral Obbicht zich sterker lijkt te maken voor centrale voorzieningen en minder kritiek lijkt te hebben op het opgeven van de open ruimte en landschap.
  Grevenbicht-Papenhoven dat als één dorp (Beeg) naar elkaar is gegroeid met ca. 3200 inw. treft dit minder. Met een geboortecijfer van ca. 1% heeft Beeg alle bestaansrecht op een eigen school en dorpse voorzieningen. Een eerdere suggestie om één centrale school achter AH kreeg dan ook de nodige kritiek in de wandelgangen. Het is dan ook veel gevraagd om een gedeeltelijk nauwelijks afgeschreven (maar wel met ernstig achtergesteld onderhoud ) centraal gelegen school in Beeg op te geven voor een school in het buitengebied. Per saldo ook ca. de helft van de kinderen in Beeg met de auto naar school gebracht moet/ wil worden.
  Samenwerken tussen de dorpen is prima met een compliment voor de betreffende scholen/ verenigingen maar wel met behoud van eigen identiteit en voorzieningen binnen de kernen voor zover die al niet naar de perifere zijn verhuisd.
  Met als toppunt dat er in de kern Beeg geen medisch centrum meer is en nabij Obbicht twee. Een voorbeeld van een onbetrouwbaar dralend gemeentebeleid.

  Voor Beeg lijkt het opgeven van de open ruimte en landschap/ dorpse identiteit en ook nog de centraal gelegen school te veel gevraagd.

  Beeg blif Beeg.

  Wordt vervolgd.

 5. Medisch Centrum Martinez.
  De gemeente heeft op 13 november 2019 een omgevingsvergunning afgegeven (reguliere voorbereidingsprocedure) voor dit nieuwe medisch centrum.
  De toegang tot deze nieuwe huisartsenpraktijk aan de Frankenstraat is ronduit miserabel te noemen. Vooral voor onze vergrijzende bevolking soms een hele toer om lopend/ met de rollator / fiets / auto een weg te vinden langs de AH-trafic. Daar komt strak de unilocatie nog bij. Zonder verdere veilige verkeersontsluiting onverantwoord.
  Alles wijst erop dat het gemeentebestuur aanstuurt op een onomkeerbare ontwikkeling van het middengebied. De burgers door het GOB / gemeenteraad uitgesloten van overleg / integrale aanpak voorzieningen.
  Over inspraak en democratie / leefbaarheid gesproken.

  GOB bedankt.

  Met excuses aan onze fijne huisarts / huisartsenpraktijk Martinez die nu onderdeel van de discussie is geworden.

  Een fijne en gezonde Pasen.

  Jo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hoofdadverteerders

Aankomende evenementen

Verenigingen

laatste nieuws